Tisztújítással kapcsolatos hír

Tisztelt Tagtársak!

Egyesületünk tisztségviselőit a Közgyűlés Egyesületünk Alapszabálya értelmében 3 évre választja, mely a jelenlegi Elnökség esetében 2021 február 10-én lejárt. Tekintettel a pandémia okozta helyzetre törvényes keretek között szabályszerű Közgyűlést nem volt módunkban összehívni. A törvényes működés az 502/2020.(XI.16.) Kormányrendelet 6 § (4) bekezdés alapján biztosított. A rendeletből idézek:

Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg (kivéve visszahívással;  a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; vagy vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezte miatti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét), a megbízatás alapítói határozat vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának lejárta esetén a szükséges intézkedések meghozatalára a jogi személy ügyvezetése is jogosult.

Tisztelt Tagtársak!

A veszélyhelyzet megszűnését követően a tisztújító Közgyűlést haladéktalanul összehívjuk, hogy annak feloldását követő 90 napon belül a Közgyűlés felhatalmazásával folytathassa az új Elnökség munkáját.

Köszönöm együttműködésüket:

Rombauer Tamás
elnök/tenyésztésvezető